• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

سازوکارهای جذب، اثرات متقابل و نقش مواد معدنی بر وضعیت اسید- باز، شرایط آنتی اکسیدانی و ملاحظات تغذیهای جهت بهبود وضعیت مواد معدنی – بخش سوم

بخش سوم: مواد معدنی به عنوان پرواکسیدان و آنتیاکسیدان
ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
وجود برخی مواد معدنی برای حیات ضروری است. در حیوانات 7 عنصر کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و گوگرد باید به مقدار زیادی از چند تا دهها گرم در روز برای گاوهای شیری در جیره وجود داشته باشند که به همین دلیل اصطلاحا به آنها “مواد معدنی پرمصرف” گفته میشود. در مقابل به گروه دیگری از مواد معدنی که در مقادیر بسیار کمتری چند میلیگرم تا چند میکروگرم در روز نیاز هستند “مواد معدنی کم مصرف” گفته میشود. در بسیاری از موارد مواد معدنی زمانی برای حیوان مفید خواهند بود که از غشاء مخاطی دستگاه گوارش عبور کرده و وارد جریان خون شوند. بخش عمدهای از این مقاله به مرور بحثهای موجود در رابطه با سازوکارهای جذب هر یک از مواد معدنی از طریق عبور از فضای بین سلولی و یا عبور از عرض سلولهای مجرای گوارشی میپردازد. متاسفانه، به ویژه در نشخوارکنندگان، اثرات متقابل پیش آمده بین مواد معدنی و سایر مواد مغذی جیره در مجرای گوارشی ممکن است منجر به اختلال در فرآیند جذب شود. از همین رو ویژگیهای اشکال آلی مواد معدنی که میتواند منجر به در امان ماندن اشکال کیلاته نسبت به اشکال سنتیتر مواد معدنی از عوامل کاهش دهنده جذب شود، مورد توجه و بحث بسیاری قرار گرفته است. مواد معدنی پس از جذب به طرق مختلف مورد استفاده بدن قرار میگیرند. بخشی از مقاله حاضر پیرامون تاثیر مواد معدنی پرمصرف بر وضعیت اسید- باز حیوانات متمرکز شده است. دستورزی کاتیونها و آنیونهای جیره با هدف بهبود عملکرد در دوره خشکی و دوره شیردهی گاوها امری رایج است. ارائه بخشی در رابطه با “تئوری یون قوی” میتواند برای درک بهتر این تاثیرات سودمند باشد. بسیاری از مواد معدنی کم مصرف به عنوان کوفاکتور آنزیمهای دخیل در کنترل و تنظیم رادیکالهای آزاد در داخل بدن ایفای نقش نموده و وجود آنها برای مقابله آنتی اکسیدانی حیاتی است. با این حال مقادیر مازاد همین مواد معدنی منجر میشود این مواد به پیش ساز اکسیدانها تبدیل شده و رادیکالهای آزاد مخربی را تولید نمایند. روابط متقابل پیچیده موجود بین مواد معدنی مختلف میتواند منجر به ناکارآمدی یک جیره در بهبود وضعیت سلامت و عملکرد تولیدی گاوهای شیری شود. هدف از مطالعه حاضر درک هرچه بیشتر این سازوکارها است.

هومئوستازی کلسیم، تاثیر هیپوکلسیمی بر سلامت و راهکارهای پیشگیری از هیپوکلسمی در گاوهای دوره انتقال- بخش اول


ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو

چکیده : در سالهای اخیر تاثیرات هیپوکلسمی تحت بالینی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیرات شناخته شده کلسیم بر انقباض عضلات، عملکرد سیستم ایمنی و نقش آن در میانجیگری فرآیندهای متابولیکی، سهم هیپوکلسمی تحت بالینی در توسعه بیماریهای مختص گاوهای تازهزا و در نتیجه اهمیت این کمبود بر عملکرد حداکثری گاوهای شیری را مشخص می نماید. هدف از مقاله مروری حاضر جمع بندی و یکپارچه سازی اطلاعات حاصل از پیشرفتهای علمی اخیر، مانند نقش غده پستان در تنظیم سوخت و ساز بافت استخوان، و جنبههای عمومی اثبات و پذیرفته شده در رابطه با تنظیم هورمونی هومئوستازی کلسیم است. این مقاله علاوه بر احتیاجات تغذیهای مواد معدنی، به بحث در رابطه 5،، با ساز و کارهای انتقال و جذب، بازجذب، ترشح و آزادسازی کلسیم و همچنین تنظیم فیزیولوژیکی کلسیم از طریق هورمون پاراتیروئید، 1 دی هیدروکسی ویتامین D ، عامل رشد فیبروبلاست شماره 2، و سروتونین پرداخته است. برای رسیدن به روشهای بهتر پیشگیری از هیپوکلسمی، افزایش آگاهی ما در رابطه با ساز و کارهای فیزولوژیک تنظیم و حفظ میزان کلسیم در مقادیر طبیعی در داخل بدن و ادغام این اطلاعات با نتایج حاصل از مطالعات مزرعهای صورت گرفته در سطح گله امری ضروری است. ما نیز در مقاله خود با استفاده از این اطلاعات به بیان رهیافتهای تغذیهای ، مانند استفاده از مکمل های کلسیم در جیره گاوهای پیش از زایش، در جهت کاهش خطر ابتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی، و همچنین تاثیر این روشها بر سلامت و عملکرد گاوهای تازهزا پرداخته ایم. به ویژه رویکردهایی مانند استفاده از مکمل متابولیتهای ویتامین D یا استفاده از مقادیر زیاد کلسیم در جیره، که ممکن است در فرآیند سازگاری درون زادی نقش داشته باشند، و درک کاملی از ساز و کارهای اساسی القاء کننده بازگشت تاثیرات یک هیپوکلسمی ناخواسته، برای بهبود برنامه های مدیرتی ما برای گاوهای دوره انتقال حیاتی خواهند بود. استمرار تلاشهای صورت گرفته توسط محققین برای درک هرچه بیشتر روابط متقابل بین هومئوستازی کلسیم و روشهای پیشگیری از هیپوکلسمی، برای حفظ سلامت گاوها در شرایط مطلوب و حمایت از مقادیر بالای تولید شیر ضروری است.

کلمات کلیدی: گاو شیری، هیپوکلسمی، انتقال کلسیم

هومئوستازی کلسیم، تاثیر هیپوکلسمی بر سلامت دام و راهکارهای پیشگیری از هیپوکلسمی در گاوهای دوره انتقال – بخش دوم

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
بخش دوم: تنظیم فیزیولوژیک هومئوستازی کلسیم
چکیده :
در سالهای اخیر تاثیرات هیپوکلسمی تحت بالینی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیرات شناخته شده کلسیم بر انقباض عضلات، عملکرد سیستم ایمنی و نقش آن در میانجیگری فرآیندهای متابولیکی، سهم هیپوکلسمی تحت بالینی در توسعه بیماریهای مختص گاوهای تازهزا و در نتیجه اهمیت این کمبود بر عملکرد حداکثری گاوهای شیری را مشخص مینماید. هدف از مقاله مروری حاضر جمعبندی و یکپارچهسازی اطلاعات حاصل از پیشرفتهای علمی اخیر، مانند نقش غده پستان در تنظیم سوخت و ساز بافت استخوان، و جنبه های عمومی اثبات و پذیرفته شده در رابطه با تنظیم هورمونی هومئوستازی کلسیم است. این مقاله علاوه بر احتیاجات تغذیهای مواد معدنی، به بحث در رابطه 5،، با ساز و کارهای انتقال و جذب، بازجذب، ترشح و آزادسازی کلسیم و همچنین تنظیم فیزیولوژیکی کلسیم از طریق هورمون پاراتیروئید، 1 دیهیدروکسی ویتامین D، عامل رشد فیبروبلاست شماره 2، و سروتونین پرداخته است. برای رسیدن به روشهای بهتر پیشگیری از هیپوکلسمی، افزایش آگاهی ما در رابطه با ساز و کارهای فیزولوژیک تنظیم و حفظ میزان کلسیم در مقادیر طبیعی در داخل بدن و ادغام این اطلاعات با نتایج حاصل از مطالعات مزرعهای صورت گرفته در سطح گله امری ضروری است. ما نیز در مقاله خود با استفاده از این اطلاعات به بیان رهیافتهای تغذیه ای ، مانند استفاده از مکملهای کلسیم در جیره گاوهای پیش از زایش، در جهت کاهش خطر ابتلا به هیپوکلسمی تحت بالینی، و همچنین تاثیر این روشها بر سلامت و عملکرد گاوهای تازهزا پرداختهایم. به ویژه رویکردهایی مانند استفاده از مکمل متابولیتهای ویتامین D یا استفاده از مقادیر زیاد کلسیم در جیره، که ممکن است در فرآیند سازگاری درونزادی نقش داشته باشند، و درک کاملی از ساز و کارهای اساسی القاء کننده بازگشت تاثیرات یک هیپوکلسمی ناخواسته، برای بهبود برنامههای مدیرتی ما برای گاوهای دوره انتقال حیاتی خواهند بود. استمرار تلاشهای صورت گرفته توسط محققین برای درک هرچه بیشتر روابط متقابل بین هومئوستازی کلسیم و روشهای پیشگیری از هیپوکلسمی، برای حفظ سلامت گاوها در شرایط مطلوب و حمایت از مقادیر بالای تولید شیر ضروری است.
کلمات کلیدی: گاو شیری، هیپوکلسمی، انتقال کلسیم

ساز و کارهای جذب ، اثرات متقابل و نقش مواد معدنی بر وضعیت اسید – باز “بخش دوم”

بخش دوم: مواد معدنی پرمصرف و فیزیولوژی اسید- باز
ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
وجود برخی مواد معدنی برای حیات ضروری است. در حیوانات 7 عنصر کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و گوگرد باید به مقدار زیادی ) از چند تا دهها گرم در روز برای گاوهای شیری( در جیره وجود داشته باشند که به همین دلیل اصطلاحا به آنها “مواد معدنی پرمصرف” گفته میشود. در مقابل به گروه دیگری از مواد معدنی که در مقادیر بسیار کمتری )چند میلیگرم تا چند میکروگرم در روز( نیاز هستند “مواد معدنی کممصرف” گفته میشود. در بسیاری از موارد مواد معدنی زمانی برای حیوان مفید خواهند بود که از غشاء مخاطی دستگاه گوارش عبور کرده و وارد جریان خون شوند. بخش عمدهای از این مقاله به مرور بحثهای موجود در رابطه با سازوکارهای جذب هر یک از مواد معدنی از طریق عبور از فضای بین سلولی و یا عبور از عرض سلولهای مجرای گوارشی میپردازد. متاسفانه، به ویژه در نشخوارکنندگان، اثرات متقابل پیشآمده بین مواد معدنی و سایر مواد مغذی جیره در مجرای گوارشی ممکن است منجر به اختلال در فرآیند جذب شود. از همین رو ویژگیهای اشکال آلی مواد معدنی که میتواند منجر به در امان ماندن اشکال کیلاته نسبت به اشکال سنتیتر مواد معدنی از عوامل کاهشدهنده جذب شود، مورد توجه و بحث بسیاری قرار گرفته است. مواد معدنی پس از جذب به طرق مختلف مورد استفاده بدن قرار میگیرند. بخشی از مقاله حاضر پیرامون تاثیر مواد معدنی پرمصرف بر وضعیت اسید- باز حیوانات متمرکز شده است. دستورزی کاتیونها و آنیونهای جیره با هدف بهبود عملکرد در دوره خشکی و دوره شیردهی گاوها امری رایج است. ارائه بخشی در رابطه با “تئوری یون قوی” میتواند برای درک بهتر این تاثیرات سودمند باشد. بسیاری از مواد معدنی کممصرف به عنوان کوفاکتور آنزیمهای دخیل در کنترل و تنظیم رادیکالهای آزاد در داخل بدن ایفای نقش نموده و وجود آنها برای مقابله آنتیاکسیدانی حیاتی است. با این حال مقادیر مازاد همین مواد معدنی منجر میشود این مواد به پیشساز اکسیدانها تبدیل شده و رادیکالهای آزاد مخربی را تولید نمایند. روابط متقابل پیچیده موجود بین مواد معدنی مختلف میتواند منجر به ناکارآمدی یک جیره در بهبود وضعیت سلامت و عملکرد تولیدی گاوهای شیری شود. هدف از مطالعه حاضر درک هرچه بیشتر این سازوکارها است.

ساز و کارهای جذب ، اثرات متقابل و نقش مواد معدنی بر وضعیت اسید – باز “بخش اول”

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
وجود برخی مواد معدنی برای حیات ضروری است. در حیوانات 7 عنصر کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلر و گوگرد باید به مقدار زیادی )از چند تا دهها گرم در روز برای گاوهای شیری( در جیره وجود داشته باشند که به همین دلیل اصطلاحا به آنها “مواد معدنی پرمصرف 1 ” گفته میشود. در مقابل به گروه دیگری از مواد معدنی که در مقادیر بسیار کمتری )چند میلیگرم تا چند میکروگرم در روز( نیاز هستند “مواد معدنی کممصرف 2 ” گفته میشود. در بسیاری از موارد مواد معدنی زمانی برای حیوان مفید خواهند بود که از غشاء مخاطی دستگاه گوارش عبور کرده و وارد جریان خون شوند. بخش عمدهای از این مقاله به مرور بحثهای موجود در رابطه با سازوکارهای جذب هر یک از مواد معدنی از طریق عبور از فضای بین سلولی 3 و یا عبور از عرض سلولهای 4 مجرای گوارشی میپردازد. متاسفانه، به ویژه در نشخوارکنندگان، اثرات متقابل پیشآمده بین مواد معدنی و سایر مواد مغذی جیره در مجرای گوارشی ممکن است منجر به اختلال در فرآیند جذب شود. از همین رو ویژگیهای اشکال آلی مواد معدنی که میتواند منجر به در امان ماندن اشکال کیلاته نسبت به اشکال سنتیتر مواد معدنی از عوامل کاهشدهنده جذب شود، مورد توجه و بحث بسیاری قرار گرفته است. مواد معدنی پس از جذب به طرق مختلف مورد استفاده بدن قرار میگیرند. بخشی از مقاله حاضر پیرامون تاثیر مواد معدنی پرمصرف بر وضعیت اسید- باز حیوانات متمرکز شده است. دستورزی کاتیونها و آنیونهای جیره با هدف بهبود عملکرد در دوره خشکی و دوره شیردهی گاوها امری رایج است. ارائه بخشی در رابطه با “تئوری یون قوی 5 ” میتواند برای درک بهتر این تاثیرات سودمند باشد. بسیاری از مواد معدنی کممصرف به عنوان کوفاکتور آنزیمهای دخیل در کنترل و تنظیم رادیکالهای آزاد در داخل بدن ایفای نقش نموده و وجود آنها برای مقابله آنتیاکسیدانی حیاتی است. با این حال مقادیر مازاد همین مواد معدنی منجر میشود این مواد به پیشساز اکسیدانها تبدیل شده و رادیکالهای آزاد مخربی را تولید نمایند. روابط متقابل پیچیده موجود بین مواد معدنی مختلف میتواند منجر به ناکارآمدی یک جیره در بهبود وضعیت سلامت و عملکرد تولیدی گاوهای شیری شود. هدف از مطالعه حاضر درک هرچه بیشتر این سازوکارها است.

تنظیم ظرفیت آنتی اکسیدانی طیور از طریق تغذیه : ویتامین E

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
پرورش صنعتی طیور با دامنهی وسیعی از تنشهای محیطی، تکنیکی، تغذیهای و زیستی همراه است که منجر به کاهش عملکرد تولیدی و تولید مثلی پرنده میشوند. در سطح مولکولی بیشتر این تنشها منجر به تنش اکسیداتیو و متعاقبا آسیب دیدن مولکولهای مهم زیستی میشوند. خوراک طیور حاوی آنتی اکسیدانهای مختلفی در خوراک پایه و به صورت افزودنیهای خوراکی است که در این میان ویتامین E به عنوان پیش قراول شبکه ی دفاع آنتی اکسیدانی در نظر گرفته میشود. به وضوح ثابت شده است که استفاده از مکملهای سلنیوم، ویتامین E و کاروتینوئیدها به صورت خوراکی میتوانند منجر به تنظیم سامانه دفاع آنتیاکسیدانی طیور شوند. هدف مطالعه حاضر ارائه شواهد موجود در رابطه با نقش ویتامین E در تنظیم دفاع آنتیاکسیدانی طیور است. تحقیق بر روی طیور مولد، مایع منی و جنین/ جوجه های تازه تفریخ شده روشهای تنظیم سازوکارهای آنتیاکسیدانی توسط ویتامین E را به وضوح نشان میدهد. تحقیقات نشان داد افزایش سطوح استفاده از مکمل ویتامین E در جیره پرندگان نر مولد منجر به افزایش مقاومت آنها در مقابل تنشهای مختلفی از جمله بالا بودن غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه ) PUFAs (، آلودگی با سموم قارچی و تنش حرارتی میگردد. سطوح بالای ویتامین E در جیره پرندگان نر مولد با افزایش معنیدار سطح آلفا- توکوفرول مایع منی و همچنین افزایش مقاومت در برابر تنشهای اکسیداتیو ناشی از محرکهای خارجی مختلف همراه است. علاوه بر این به طور مشابهی افزایش غلظت ویتامین E در زرده تخممرغ از طریق افزایش مصرف مکمل آن در جیره غذایی مرغهای مادر، منجر به افزایش غلظت آلفا- توکوفرول در بافتهای جنین در حال توسعه و جوجههای تازه تفریخ شده، افزایش دفاع آنتی اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی گردید. همچنین مشاهده شد افزایش انتقال ویتامین E از خوراک به زرده و پس از آن از زرده به جنین در حال رشد با تنظیم آنزیمهای آنتیاکسیدانی همراه است که ناشی از تنظیم و سازگاری سامانه آنتیاکسیدانی میباشد. نقش ویتامین E در پیامرسانی سلولی، بیان ژن و همچنین تعامل با فلور در حفظ سلامت دستگاه گوارش طیور مباحثی هستند که بایستی در آینده مورد مطالعه قرار گیرند.
کلمات کلیدی : تنظیم تغذیهای، آنتی اکسیدان، ویتامین E ، تنش اکسیداتیو، طیور

تاثیر ویتامین D و کلسیم بر پیشگیری از پوکی استخوان در مراحل مختلف زندگی مرغ های تخمگذار

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
مرغهای تخمگذار برای تولید تخم مرغ در مقادیر بالا و در مدتی طولانی انتخاب شدهاند. این موضوع بر سلامت پرنده تاثیر منفی گذاشته و به طور خاص موجب تضعیف استخوانها و بروز عارضه پوکی استخوان در مرغهای تخمگذار میگردد. کلسیم و ویتامین D از جمله مواد مغذی هستند که تاثیر آنها به عنوان پیشگیری کننده از پوکی استخوان مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر این دو ماده مغذی بر تجزیه و دوبارهسازی بافت استخوانی در مرغهای تخمگذار، با هدف پیشگیری از پوکی استخوان از طریق راهبردهای تغذیه میباشد. مطالعات بسیاری نشان دادهاند که ذرات ریز کلسیم میتوانند منجر به افزایش جذب و رسوب آن در بافت استخوانی گردند. نشان داده شده است بی شک ویتامین D در تنظیم غلظت کلسیم موجود در خون و فعالیت استئوکلاستها برای تجزیه استخوان نقش دارد. همچنین با توجه به نقش ویتامین D در تولید مثل مرغهای تخمگذار وجود این ماده مغذی ضروری است. با این حال لازم است تحقیقات بیشتری بر روی تعیین اندازه ذرات و سطوح ایده آل کلسیم و ویتامین D برای مرغهای تخمگذار به منظور حفظ سلامت، استحکام و سوخت و ساز بافت استخوانی در طول دوره تولید تخم مرغ صورت گیرد.
کلمات کلیدی: مرغ تخمگذار، پوکی استخوان، ویتامین D ، کلسیم، تولید تخم مرغ

سوخت و ساز کلسیم و فسفر و استفاده از آن ها در تغذیه طیور

آیا جیره های امروزی حاوی مقادیر مازادی از این دو ماده معدنی هستند؟

ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو
چکیده :
در مطالعه حاضر به بحث درباره ی پیشرفتهای جدید در درک سوخت و ساز کلسیم و فسفر پرداخته میشود. کلسیم – Ca و فسفر- P
دو ماده مغذی با اهمیت در فرمولاسیون جیره طیور بوده و نتایج به دست آمده از تحقیقات جدید نشان میدهد جیره های امروزی با
مقادیر مازادی از این مواد مغذی تنظیم میشوند. مقدار کلسیم و فسفر در دسترس برای سوخت و ساز، انعکاسی از جذب روده ای،
ساخت و تجزیه استخوان، فیلتراسیون گلومرولی، میزان بازجذب در مجاری کلیوی و هدررفت این مواد از روده با منشاء داخلی
میباشد. هومئوستازی این دو عنصر عمدتا تحت کنترل غدد درون ریز قرار دارد و در این مورد هورمونهای پاراتیروئید – PTH و فرمهورمونی ویتامین 3D نقشی اساسی دارند. با این حال در مطالعات اخیر یک محور هورمونی جدید شامل فاکتور رشد فیبروبلاست 32< FGF23 و کلوتو یافت شده است که در ارتباط با هورمون پاراتیروئید و ویتامین 3D که با دقت زیادی هومئوستازی کلسیم و فسفر
را کنترل مینمایند. تحقیقات نشان میدهند مقادیر کلسیم و فسفر جیرههای تجاری امروز برای هر دو دسته مرغان گوشتی و
تخمگذار بیش از نیاز واقعی آنها بوده و این مقدار میتواند بدون تاثیر منفی بر تولید یا آسایش پرندگان کاهش یابد. با این حال به
دلیل اطلاعات محدودی که از مقادیر بیولوژیکی و در واقع زیست فراهمی کلسیم و فسفر موجود در مواد خوراکی وجود دارد، کاهش
غلظت این مواد تا سطوح بدون مخاطره برای آسایش حیوان، چالشی اساسی محسوب میگردد. در نتیجه تعیین یک روش ارزیابی
مورد تایید برای برآورد یا اندازهگیری زیست فراهمی کلسیم و فسفر در مواد خوراکی ضروری خواهد بود. بر اساس تحقیقات بعمل
آمده تعیین زیست فراهمی با روش اندازهگیری مستقیم قابلیت هضم ایلئومی یا پیش سکومی نسبت به سایر روشها برتری دارد.
کلمات کلیدی: کلسیم، فسفر، ویتامین 3D ، زیست فراهمی، فیتاز

بهاوند دارو