• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

قیمت دی کلسیم فسفات تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۲8

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۰8/28 قیمت هر کیلوگرم دی کلسیم فسفات شرکت ایران فسفات درب کارخانه سمنان ۳1۰۰۰۰ ریال و مونو کلسیم فسفات ۳۴۰۰۰۰ ریال می باشد.

قیمت دی کلسیم فسفات تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۲0

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۰7/۲0 قیمت هر کیلوگرم دی کلسیم فسفات شرکت ایران فسفات درب کارخانه سمنان 300۰۰۰ ریال و مونو کلسیم فسفات 340000 ریال می باشد.

قیمت دی کلسیم فسفات

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۲۲ قیمت هر کیلوگرم دی کلسیم فسفات شرکت ایران فسفات درب کارخانه سمنان ۲90۰۰۰ ریال و مونو کلسیم فسفات 330000 ریال می باشد.

شرکت بهاوند دارو در نمایشگاه فناوری نانو

شرکت بهاوند دارو در سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو ، با معرفی جدیدترین محصول واحد تحقیق و توسعه ( بلوک مغذی نشخوارکنندگان،”بهاور”) حضور دارد.

منتظر دیدارتان هستیم.

بهاوند دارو