• تولدی دوباره در تولید کیفیت
  • 88051196-8

شرکت بهاوند دارو در نمایشگاه فناوری نانو

شرکت بهاوند دارو در سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو ، با معرفی جدیدترین محصول واحد تحقیق و توسعه ( بلوک مغذی نشخوارکنندگان،”بهاور”) حضور دارد.

منتظر دیدارتان هستیم.

بهاوند دارو